vodovod

Rekonstrukcija tunela 'Vrmac', Kotor - Hidromašinski radovi

• Izgradnja magistralnog i potisnog cjevovoda od duktilnog liva (DCI) sa  svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN400 u dužini od 932m;
   - DN300 u dužini od 78m;
   - DN250 u dužini od 78m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja cjevovoda (PEHD PE100 PN10)  za hidrantsku mrežu sa svim  potrebnim građevinskim, mašinskim i elektro radovima:
   - Ø63 u dužini od 1600m;
   - Ugradnja 27 zidnih hidranata DN50;
   - Instalacija pumpe za nadpritisak ITT Vogel, Austrija sa frekventnim regulatorom i komandnim ormarom, sa svom potrebnom automatikom i mjerno-regulacionom opremom.

 

• Izgradnja distributivnog cjevovoda (PEHD PE100 PN10)  sa svim  potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Ø250 u dužini od 78m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Ugradnja hidromašinske opreme u rezervoar zapremine 5000 m3, sa svim potrebnim mašinskim radovima:
   - 4 potopne pumpe ITT Vogel Austrija, pojedinačnog protoka 40 l/s;
   - 3 potopne pumpe ITT Vogel Austrija, pojedinačog protoka 30 l/s;
   - Ugradnja svih potrebnih armatura i fazonskih komada.

 

• Izgradnja kaptaže zapremine 300m3.

 

Investitor: „Rudnici boksita“ Nikšić, 2006. godina.
Vrijednost projekta: 460.000 EUR.