MJERNO REGULACIONA OPREMA

Pumpna stanica 'Poklonci', Nikšić

 • Nabavka, transport  i ugradnja:
   - 1 elektromagnetni mjerač protoka DN300, ABB tip MagMaster;
   - Elektro ormar sa frekventnim regulatorima za rad pumpnih agregata i PLC-om za procesno upravljanje pumpnom stanicom;
   - Izrada softvera za PLC;
   - Elektronska zaštita od rada na suvo;
   - Elektronski kontinualni mjerač nivoa vode u bunarima sa izlaznim strujnim signalom 4-20 mA;
   - Elektronski mjerač pritiska 0-10 bar, sa izlaznim strujnim signalom 4-20 mA.

 

Investitor: Opština Nikšić, 2008. godine.