novosti

Dogradnja kanalizacionog sistema u opštini Nikšić – Faza 1

Preduzeće CMC Controlmatic Commerce d.o.o. završilo je radove na projektu „Dogradnja kanalizacionog sistema u opštini Nikšić – Faza 1“. Projektom je obuhvaćena izgradnja dva potisna cjevovoda fekalne kanalizacije i to: Ø280 u dužini od 1398 m i Ø110 u dužini od 460 m, kao i nabavka, isporuka i montaža hidromašinske opreme za tri pumpne stanice fekalne kanalizacije, i to PS „Duklov most“, PS „Centar“ i PS „Rastoci“. Takođe smo izradili kompletnu projektnu dokumentaciju hidromašinskih instalacija i opreme za pumpnu stanicu „Rastoci“.

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 247.545,51 EUR
Svi pomenuti poslovi su završeni u predviđenom roku, profesionalno i prema pravilima struke.